Hodnoty

Rôznorodosť a začlenenie

Whirlpool Corporation oceňuje rôznorodosť ľudí, ich rôzne myšlienky a nápady. Viacnásobné uhly pohľadov podporujú inovačný proces, pomáhajú nám vytvárať hodnoty a odstraňovať bariéry, ktoré bránia začleňovaniu sa jednotlivcov v rámci spoločnosti. Kultúra rôznorodosti nám pomáha dodávať hodnotné produkty a služby všetkým segmentom zákazníkov, motivuje a umožňuje jednotlivcom uplatňovať celý svoj potenciál.

Integrita

Všetky aspekty práce vykonávame čestným a bezúhonným spôsobom s vedomím, že neexistuje správny spôsob robiť nesprávne veci. Vždy konáme zodpovedne a dodržiavame najvyššiu úroveň etického a právneho správania sa.

Integrita

Všetky aspekty práce vykonávame čestným a bezúhonným spôsobom s vedomím, že neexistuje správny spôsob robiť nesprávne veci. Vždy konáme zodpovedne a dodržiavame najvyššiu úroveň etického a právneho správania sa.

Rešpekt

Našu prácu vykonávame vždy najlepšie vtedy, keď si navzájom dôverujeme, podporujeme rôznorodosť pri práci, oceňujeme schopnosti a prispievanie každej osoby, uznávame, že práca je iba jednou časťou plnohodnotného života jedinca.

Duch víťazstva

Staneme sa značkou, ktorá je hodnotená zákazníkmi ako popredný globálny líder. Naša kultúra a hodnoty umožňujú jednotlivcom a tímom dosahovať mimoriadnu úroveň výkonnosti, ktorá vytvára firemnú atmosféru hrdosti na úspechy a na vynikajúce výsledky pre všetky zainteresované strany.

Duch víťazstva

Staneme sa značkou, ktorá je hodnotená zákazníkmi ako popredný globálny líder. Naša kultúra a hodnoty umožňujú jednotlivcom a tímom dosahovať mimoriadnu úroveň výkonnosti, ktorá vytvára firemnú atmosféru hrdosti na úspechy a na vynikajúce výsledky pre všetky zainteresované strany.

Tímová spolupráca

Spoločná práca vzbudzuje v každom jednotlivcovi hrdosť a napomáha mu prejaviť svoj potenciál. Spoločnou prácou dosiahneme mimoriadne výsledky.