Informovanie verejnosti o emisiách

Závod Whirlpool Slovakia spol. s r.o. prevádzkuje stacionárny stredný a veľký zdroj znečisťovania a preto podľa § 15 zákona č. 137/2010 Z. z.:

  • je povinný uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou (§2 písm. k) zákona č. 137/2010 Z. z.) a s podmienkami určenými v súhlase obvodného úradu životného postredia (ObÚŽP) o umiestnení stavieb zdrojov a o ich prevádzkovaní, vrátane ich zmien alebo s podmienkami na ochranu ovzdušia určenými Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP) v integrovanom povolení,
  • je povinný dodržiavať ustanovené emisné limity podľa vyhlášky č. 356/2010 Z.  z., alebo vyhlášky č. 358/2010 Z. z., emisné limity určené ObÚŽP (§ 17 ods.1 písm. g zákona 137/2010 Z. z.) alebo SIŽP v integrovanom povolení (§8 ods. 2 písm. a) bod. 7 zákona  č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) a monitorovať a preukazovať ich dodržiavanie ustanoveným spôsobom (§ 4, 5, 6,7, 8 a 9 vyhlášky č. 363/2010 Z. z.),
  • je povinný v prípade zistenia, že emisné limity (vyhláškya č. 356/2010 Z. z., vyhláška č. 358/2010 Z. z.) boli prekročené, bezodkladne o tom informovať SIŽP a ObÚŽP,
  • je povinný v prípade vykonania diskontinuálneho merania predložiť SIŽP a ObÚŽP správu o oprávnenom meraní bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania,
  • je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené ObÚŽP alebo SIŽP,
  • je povinný zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo zdrojov ustanoveným spôsobom (§ 3 vyhlášky č. 363/2010 Z. z.) a postupom schváleným ObÚŽP,
  • je povinný predkladať ObÚŽP návrh postupu výpočtu množstva emisií na schválenie pred uvedením zdroja do prevádzky alebo pred jeho uvedením do prevádzky po vykonanej zmene,
  • je povinný oznamovať ObÚŽP každoročne do 15. februára ustanovené informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov (tlačivá NEIS) a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok a poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia,
  • je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia v prevádzke stacionárnych zdrojov a vykonávať včas potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám,
  • je povinný zastaviť bezodkladne alebo obmedziť prevádzku zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia, bezodkladne o tom informovať príslušný krajský úrad životného prostredia (KÚŽP) a ObÚŽP a SIŽP a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch technicko-prevádzkových parametrov a technicko- -organizačných opatrení (vyhláška č. 357/2010 Z. z.); súčasne vhodným spôsobom informovať verejnosť.