Aký je účel tohto dokumentu?

 

Spoločnosť Whirlpool je zaviazaná k ochrane súkromia a bezpečnosti osobných údajov našich zamestnancov. 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

Whirlpool Slovakia, spol. s r. o., Hlavná 5039/1A, 058 01 Poprad, IČO 35796570 je prevádzkovateľom, ktorý spracúva vaše osobné údaje.

 

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v nasledujúcich informačných systémoch (ďalej aj ako ,,IS“):

 • IS mzdy a personálna agenda,
 • IS účtovné doklady,
 • IS evidencia obchodných partnerov,
 • IS správa registratúry,
 • IS kamerový systém,
 • IS ohlasovanie protispoločenskej činnosti,
 • IS súdne spory,
 • IS evidencia návštev,
 • IS jedáleň,
 • IS odborná prax,
 • IS propagácia,
 • IS zamestnanecké súťaže,
 • IS cookies,
 • IS dobrovoľnícke aktivity,
 • IS podávanie nápadov,
 • IS predchádzanie úrazom.

 

Nie v každom informačnom systéme sa musia Vaše osobné údaje nachádzať. V následných informáciách získate prehľad o právnych základoch spracúvania jednotlivých údajov a iných náležitostiach o ktorých sme povinní Vás informovať.

 

IS personalistika a mzdy

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: plnenie povinností zamestnávateľa  súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovným vzťahom napr. na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len pracovnoprávne vzťahy), vrátane predzmluvných vzťahov, rokovania o zmene zmluvy a spracovanie pracovnej agendy prevádzkovateľa, ktorá obsahuje najmä osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou, profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú má zamestnanec vykonávať, vykonáva alebo vykonával, najmä však:

 • spracúvanie osobných údajov personálnej, pracovnej agendy dotknutých osôb v súlade s osobitnými zákonmi po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu za účelom vedenia personálnej a pracovnej agendy zamestnancov a uchovávanie týchto osobných údajov po dobu povinnej archivácie v zmysle osobitných zákonov,
 • vedenie mzdovej agendy dotknutých osôb,
 • vedenie evidencie dochádzky do práce, kontroly odpracovaného času, evidencie nároku na stravu, jej prevzatí a úhrade za stravu (stravné lístky),
 • spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie, zaradenie uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie pre posúdenie vhodnosti na danú pracovnú pozíciu,
 • hodnotenie dotknutých osôb za účelom zabezpečenia efektívnej prevádzky prevádzkovateľa po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu,
 • kopírovanie úradných dokladov s osobnými údajmi na základe osobitných zákonov a kopírovanie osobných dokladov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktoré je nevyhnutné spracúvať po dobu zapracovania osobných údajov do personálnej a mzdovej agendy,
 • spracúvanie a poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb v súlade s osobitnými zákonmi po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu za účelom vedenia agendy bezpečnosti práce (napr. poučenie z predpisov bezpečnosti práce) na základe osobitných zákonov (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – § 17),
 • spracúvanie dokladov o zdravotnej spôsobilosti (uložené v osobnom spise dotknutej osoby) za účelom zabezpečenia agendy bezpečnosti práce a zdravotnej služby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších zákonov,
 • spracovanie, postupovanie alebo zverejňovanie osobných údajov dotknutých osôb – zamestnancov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa za účelom plnenia pracovných a funkčných povinností dotknutej osoby,
 • poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu, inšpektorátu práce prípadne ďalším organizáciám (napr. doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam, súdu a pod.) na základe osobitných zákonov,
 • poskytovanie osobných údajov zamestnancov a osôb v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu školiacim organizáciám za účelom vydania potvrdenia, osvedčenia, certifikátu podľa príslušných osobitných zákonov alebo štandardov, 
 • poskytovanie osobných údajov zamestnancov a osôb v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu zmluvným partnerom, sprostredkovateľom pre zabezpečenie povinností prevádzkovateľa,
 • spracovanie a poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb riadiacemu orgánu a platobnej jednotke v rozsahu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a osobitných zákonov SR a EÚ na účely refundácie mzdových a personálnych výdavkov na základe súhlasu dotknutých osôb spracovanie osobných údajov – pracovné cesty. Účelom spracovania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom evidencie služobných resp. pracovných ciest, vyplatenia cestovných náhrad podľa osobitných zákonov a za účelom refundácie vyúčtovaných cestovných náhrad v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. (cestovné príkazy vrátane príloh, prehľady o pracovných cestách, výpisy o úhrade cestovných náhrad),
 • spracovanie výpisov z registra trestov (dotknuté osoby) za účelom ich predkladania v rámci verejného obstarávania na základe požiadavky verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní. 
 • poskytovanie osobných údajov zmluvným partnerom za účelom účasti vo verejnej, obchodnej alebo inej súťaži za účelom preukázania odbornej spôsobilosti dotknutých osôb podľa Zákona o verejnom obstarávaní, Obchodného zákonníka, alebo podľa podkladov vyhlasovateľa súťaže. Spracúvanie dokladov o odborných spôsobilostiach dotknutých osôb za účelom ich postupovania tretím osobám (zmluvným partnerom, vyhlasovateľom súťaží, certifikačným organizáciám) pri predkladaní podkladov v rámci verejných a obchodných súťaží, v rámci preukázania spôsobilosti a činnosti Spoločnosti, 
 • spracovanie osobných údajov dotknutých osôb – vodičov služobných vozidiel podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov za účelom vedenia evidencie školenia vodičov a prevádzky vozidiel, spracovanie evidencie o vyplatení zahraničných alebo tuzemských služobných ciest podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 
 • oznámenie osobných údajov zamestnanca vyslaného na výkon prác pri poskytovaní služieb prevádzkovateľa podľa § 4, zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v znení neskorších zákonov.
 • spracúvanie fotografie na zamestnaneckých kartách a v rámci dochádzkového systému prevádzkovateľa za účelom kontroly vstupu zamestnanca, evidencie dochádzky, odpracovaného času,
 • poskytovanie benefitného programu zamestnancom v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 • spracúvanie súkromného tel. čísla za účelom plnenia pracovných povinností v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 • sledovanie efektivity práce zamestnanca pre výpočet výšky finančného ohodnotenia a zvýšenia motivácie v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa/ na základe súhlasu dotknutej osoby,

 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: 

 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len Zákonník práce)
 • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  (napr. 231, § 232)
 • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (napr. § 24),
 • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (napr. § 36,   § 37, § 38, § 39),
 • zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení,
 • zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších zákonov,
 • zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke  a o zmene a doplnení niektorých predpisov, 
 • zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v znení neskorších zákonov,
 • zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany, a to:

 • kopírovanie osobných dokladov za účelom zapracovania osobných údajov do personálnej a mzdovej agendy. 
 • Poskytovanie benefitného programu zamestnancom v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 • Spracúvanie súkromného tel. čísla za účelom plnenia pracovných povinností v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 • Sledovanie efektivity práce zamestnanca pre výpočet výšky finančného ohodnotenia a zvýšenia motivácie v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa/ na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, osoby pracujúce v rámci pracovnoprávneho vzťahu, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci,

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov: 

 • rodné číslo (dátum narodenia),
 • meno, priezvisko, titul,
 • rodné meno, miesto narodenia, stav,
 • osobné číslo, pracovná pozícia/zaradenie,
 • fotografia,
 • číslo občianskeho preukazu,
 • osobné údaje o dosiahnutom vzdelaní, kvalifikáciách a absolvovaní kurzov, stupeň jazykových  schopností a  vedomostí, prípadne iných údajov o vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie, ktoré sú potrebné na posúdenie alebo doloženie kvalifikácie, pre danú pracovnú pozíciu,
 • pracovné hodnotenie
 • hodnotenie kvality práce
 • údaje o prídavkoch na deti,
 • poistenie liečebných nákladov (európsky preukaz poistenca),
 • údaje o dochádzke do práce,
 • údaje o zaplatení poplatku za stravu,
 • evidencia (údaje) o služobných cestách (cestovné náhrady), 
 • evidencia jázd na služobných vozidlách, 
 • evidencia vodičov (karta vodiča, vodičský preukaz, kvalifikačná karta, zdravotná a psychologická spôsobilosť), 
 • osobné údaje týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
 • životopis,
 • pohlavie,
 • podpis,
 • osobné údaje z výpisu registra trestov,
 • registrácia pracovných úrazov a chorôb z povolania,
 • osobné údaje týkajúce sa platových náležitostí, daní a odvodov podľa osobitných zákonov,
 • číslo telefónu a faxu,
 • zrazené preddavky na daň a na nezdaniteľnú časť základu dane,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela),
 • zamestnanecká prémia a daňový bonus,
 • ročné zúčtovanie,
 • poistné na dôchodkové zabezpečenie,
 • zdaniteľné príjmy,
 • identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia,
 • adresa prechodného pobytu, ak ho dotknutá osoba má,
 • príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
 • doba trvania pracovného pomeru,
 • druh vykonávaných prác,
 • údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov,
 • údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach,
 • údaj o poskytnutí odchodného,
 • údaje o bankovom účte,
 • vymeriavací základ zdravotného poistenia,
 • preddavok na zdravotné poistenie,
 • iné odmeny za prácu,
 • sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
 • peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,
 • neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok,
 • ročný úhrn vyplateného dôchodku, 
 • údaje o pracovnej neschopnosti, 
 • údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, 
 • údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, 
 • údaje o  zamestnávateľoch, 
 • údaje o rodinných príslušníkoch  v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, – údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí  v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, 
 • názov pracoviska, druh práce, dĺžka expozície, faktory práce a pracovného prostredia a výsledky posúdenia zdravotných rizík,
 • údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, 
 • údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

 

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

 

sociálna poisťovňa  Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zdravotné poisťovne  Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
CP SR  Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
daňový úrad  Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
doplnkové dôchodkové sporiteľne  Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
dôchodkové správcovské spoločnosti  Zákon č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

– Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

orgány verejnej moci na výkon kontroly  Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravie pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Slovenská advokátska komora  Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
súdy, orgány činné v trestnom konaní  Zákon č. 160/2015 Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 

exekútori  Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
zmluvný partner (na základe zmluvy) 

HOUR, spol. s r. o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina

Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, 058 01 Poprad

Sodexo, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-poskytovateľ účtovného softvéru

-poskytovateľ PZS

-poskytovateľ stravy a softvérového vybavenia

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom ,napríklad:

 • Poskytovatelia ubytovacích služieb za účelom zabezpečenia ubytovania
 • Cestovné agentúry/ cestovné kancelárie/ dopravcovia za účelom zabezpečenia prepravy
 • Poisťovne za účelom zabezpečenia cestovného poistenia

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje v informačných systémoch ostatným prevádzkam Whirlpool v rámci skupiny podnikov, ktoré zabezpečujú primerané záruky ochrany osobných údajov. Medzinárodná organizácia je registrovaná v Privacy Shielde/ podľa §48 ods. 2/ §49/ §51ods. 1 a 2.

 

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, nasledovne: 

MZDOVÁ  AGENDA

Mzdové listy 50 rokov
Výplatné listiny 10 rokov
Rodinné prídavky a materské príspevky 5 rokov
Zrážky zo mzdy 5 rokov
Podklady k mzdám  5 rokov

AGENDA  ĽUDSKÝCH  ZDROJOV

Osobné spisy zamestnancov 70 rokov

(od narodenia zamestnanca)

Evidencia zamestnancov 3 roky
Dochádzky 3 roky
Dovoleniek 3 roky
Popisy pracovných činností 5 rokov
Dohody 5 rokov
O vykonaní práce 5 rokov
Dokumenty (dohody)  o hmotnej zodpovednosti  3 roky

(po strate platnosti)

Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie 10 rokov
Sociálna starostlivosť 5 rokov
Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny 10 rokov
Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika 5 rokov
Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia 5 rokov
Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie 5 rokov
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 5 rokov
Zmluvy týkajúce sa ochrany osobných údajov (napríklad servisné zmluvy, kde má servisná spoločnosť prístup k osobným údajom prevádzkovateľa, sprostredkovateľské zmluvy podľa § 34 ods. 3, 5 a 7 zákona č. 18/2018 Z. z.

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“)

5 rokov

(po strate platnosti)

Dokumenty používané pri ochrane osobných údajov (súhlasy so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb, iné dokumenty) Po dobu trvania účelu 
Zápisy o porušení pracovnej disciplíny 3 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom
Záznam z kamerového systému so záznamom o porušení bezpečnosti práce, pracovnej disciplíny 3 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom
Záznamy z technických zabezpečovacích zariadení a automatizovaných informačných systémov so záznamom o porušení pracovnej disciplíny (logy – záznamy o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme, záznam o vstupoch a výstupoch do priestorov prevádzkovateľa) 3 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom
Protokoly o vyšetrovaní bezpečnostných incidentov so závermi o porušení pracovnej disciplíny dotknutého zamestnanca 4 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom
Kópie osobných dokladov Doba nevyhnutná na zapracovanie osobných údajov do systému

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby je dobrovoľné (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade nesúhlasu bude prevádzkovateľ rešpektovať rozhodnutie dotknutej osoby a nebude vyvodzovať žiadne následky. 

Poskytnutie osobných údajov spracúvaných podľa zákonníka práce a osobitných zákonov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí uzatvorenie, či plnenie zmluvy. 

 

IS účtovné doklady

Účelom spracúvania osobných údajov je: spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov (§ 74), Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti / zmluvní partneri prevádzkovateľa

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, IČO, IČ DPH u platcov DPH, číslo bankového účtu, podpis

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

Daňový úrad  Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zmluvný partner (na základe zmluvy) § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-spracovateľ účtovných dokladov

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručuje spracovanie účtovných dokladov. 

 

IS evidencia obchodných partnerov

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie dotknutých osôb obchodných partnerov Prevádzkovateľa.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: obchodní partneri Prevádzkovateľa.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

 

Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmluvný partner (na základe zmluvy) § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje v rámci podnikov v skupine Whirlpool, ktoré zabezpečujú primerané záruky ochrany osobných údajov. Medzinárodná organizácia je registrovaná v Privacy Shielde/ podľa §48 ods. 2/ §49/ §51ods. 1 a 2.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo zamestnávateľa dotknutej osoby 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 1 roka po jeho skončení.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, spracovanie osobných údajov nie je povinné. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť pravdivé osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje zákon.

 

IS správa registratúry

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: správa registratúry a správy komunikácie prevádzkovateľa s orgánmi verejnej moci

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: odosielatelia a prijímatelia korešpondencie

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, rozsah komunikácie podľa zákona č. 305/2013 Z.z

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zmluvný partner (na základe zmluvy) § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Osobné údaje v rozsahu Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, podľa registratúrneho poriadku spoločnosti.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, spracovanie osobných údajov je povinné. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje zákon.

 

IS kamerový systém

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerového systému pre účely bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku a zdravia / kontroly výrobného procesu.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: oprávneného záujmu prevádzkovateľa, alebo tretej strany podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

      Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore

Rozsah spracúvaných osobných údajov: záznam z kamerového systému zachytávajúci dotknutú osobu.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

 

Policajný zbor v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu  §76a zákona o policajnom zbore 
Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmluvný partner (na základe zmluvy) alebo tretie strany

D.I. Seven a.s., Miletičova 14, 821 08 Bratislava

Kelcom International Poprad, s.r.o., Vagonárska 2363/3, 058 01 Poprad

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo podľa § 13 ods. 1 písm. c) toho istého zákona

 • Poskytovateľ SBS
 • Správa kamerových systémov

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (pohybovaním sa v monitorovanom priestore)

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 15 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v zmysle Zákona, na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa a tretej strany. Dotknutá osoba rozhoduje o poskytnutí svojich osobných údajov pohybom v monitorovaných priestoroch. V prípade pohybu v monitorovanom priestore je dotknutá osoba automaticky zaznamenaná na kamerový záznam, bez možnosti rozhodnúť sa o spracúvaní/nespracúvaní svojich osobných údajov.

 

IS oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: prešetrenie podnetov (oznámení) dotknutých osôb, ktoré urobili oznámenie, alebo sú na základe oznámenia (podnetu) prešetrované.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: fyzické osoby, ktoré podali podnet (oznámenie) a ktoré sú na jeho základe prešetrované

Rozsah spracúvaných osobných údajov: Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa bydliska, adresa pobytu a ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu (oznámenia).

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Inšpektorát práce. 

Prokurátor, príslušný súd, ktorý koná vo veci ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom (ďalej len „trestný čin“). 

Orgán, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte (ďalej len „správny orgán“) 

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmluvný partner (na základe zmluvy) § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (osobne, do schránky, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, podľa zákona, v prípade ich neposkytnutia dotknutej osobe nebude možné oznámiť výsledok prešetrenia podnetu/ oznámenia, ani ju kontaktovať pre doplnenie informácií v prípade potreby.

 

IS súdne spory

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: vybavovania súdnych sporov, sťažností 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: fyzické osoby – prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, oprávnené osoby prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, iné fyzické osoby v postavení účastníka konania

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie, ďalšie osobné údaje uvedené v zmluve alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych sporov: meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt,, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve. Ak je účastníkom právnická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak je účastníkom zahraničná osoba, k návrhu musí byť pripojený výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná. Ak je účastníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak je účastníkom štát, označenie štátu a označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý bude za štát konať.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

 

Orgány činné v trestnom konaní   Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 
Príslušný súd  Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zástupcu, od iných oprávnených subjektov, ktoré sa riadia podľa osobitných predpisov

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, podľa registratúrneho poriadku.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, spracovanie osobných údajov je povinné. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje zákon.

 

IS jedáleň 

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: vedenie evidencie stravníkov pre zabezpečenie stravovania 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: plnenia zmluvy s dotknutou osobou podľa §13 ods.1 písm. b) Zákona a čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: stravníci (zamestnanci, osoby pracujúce v rámci pracovnoprávneho vzťahu a z pracovných agentúr, externé osoby, žiaci)

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, osobné číslo, strava, zostatok na účte.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

 

iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zmluvný partner (na základe zmluvy)

Sodexo, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-poskytovateľ stravy

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, cez aplikáciu prevádzkovateľa)

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu v nevyhnutnom rozsahu. 

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nie je povinný dotknutej osobe zabezpečiť stravovanie. 

 

IS odborná prax

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: zabezpečenie evidencie, bezpečnosti práce a zabezpečenia vstupu do objektu prevádzkovateľa počas vykonávanej praxe dotknutej osoby u prevádzkovateľa. 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: zmluvy a osobitných zákonov, najmä však §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, zmluvný vzťah so školskou inštitúciou poskytujúcou žiakov na prax, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§ 17).

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: žiaci a ich zákonní zástupcovia

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, číslo OP, fotka, dochádzka.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

 

Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
škola (na základe zmluvy, ako prevádzkovateľ) § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Od školy zabezpečujúcej odbornú prax študenta

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa), 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 3 rokov.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť vykonávanie odbornej praxe.

IS propagácia

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: pozitívna propagácia aktivít prevádzkovateľa, dokumentačné, a prezentačné účely.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: súhlasu podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zamestnanci, osoby v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, žiaci.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, bydlisko, mobil, email, fotografia výhercu, názov firmy, sídlo firmy, mobil kontaktnej osoby, email kontaktnej osoby.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

 

Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne).

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia sa jej osobné údaje (fotografie, videozáznamy a i.) nebudú pre dokumentačné, prezentačné účely a na účely pozitívnej propagácie prevádzkovateľa spracúvať.

 

IS zamestnanecké súťaže

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: zabezpečenie účasti dotknutých osôb v zamestnaneckých súťažiach na základe udeleného súhlasu. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ aj sprístupňovať/ zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby ako výhercu, v rozsahu a za podmienok udelených v súhlase. 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: súhlasu podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zamestnanci a osoby v pracovnoprávnom vzťahu

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo telefónu, email, fotka.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

 

Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmluvný partner (na základe zmluvy) § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu. (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu – ukončenia zamestnaneckej súťaže. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ aj sprístupňovať/ zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby po dobu 1 roka odo dňa vyhodnotenia súťaže prostredníctvom e-mailu pre zamestnancov spoločnosti a na LCD monitoroch v priestoroch spoločnosti.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutá osoba zapojená do zamestnaneckej súťaže. V prípade, ak dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) osobné údaje poskytne, ale neudelí súhlas so sprístupnením/zverejnením osobných údajov v prípade výhry, bude dotknutá osoba zapojená do súťaže, ale jej údaje ako o výhercovi nebudú sprístupnené/ zverejnené. 

 

IS dobrovoľnícke aktivity

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom identifikácie dobrovoľníkov.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: §13 ods. 1 písm. a) zákona a čl. 6. ods. 1  písm. a) Nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zamestnanci prevádzkovateľa

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa pobytu, číslo telefónu, email

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

 

Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, emailom, telefonicky)

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia sa osoba nemôže zúčastniť aktivity.

 

IS podávanie nápadov

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: spracúvanie osobných údajov v súvislosti s podávaním návrhov na zlepšenie efektivity, pracovného prostredia a iných aspektov spoločnosti.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: §13 ods. 1 písm. b) zákona a čl. 6. ods. 1  písm. b) Nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zamestnanci prevádzkovateľa a osoby v obdobnom pracovnom vzťahu

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, číslo strediska, nápad

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

 

Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (cez softvér I. Improve a KAIZEN)

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, maximálne 5 rokov.

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba má povinnosť osobné údaje poskytnúť, nakoľko to vyplýva z pracovnej náplne zamestnanca a je nutné pre plnenie zmluvného vzťahu.

 

IS predchádzanie úrazom

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: spracúvanie osobných údajov v súvislosti s podávaním návrhov na predchádzanie úrazov v spoločnosti.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: §13 ods. 1 písm. b) zákona a čl. 6. ods. 1  písm. b) Nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zamestnanci prevádzkovateľa a osoby v obdobnom pracovnom vzťahu

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, číslo strediska, nápad

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

 

Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (cez softvér Excellence)

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, maximálne 5 rokov.

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba má povinnosť osobné údaje poskytnúť, nakoľko to vyplýva z pracovnej náplne zamestnanca a je nutné pre plnenie zmluvného vzťahu.

 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: denisa_lesundakova@whirlpool.com, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 

Je dôležité, aby osobné údaje, ktoré Whirlpool o vás, má boli presné a aktuálne. Prosím informujte Whirlpool ak sa vaše osobné údaje zmenia počas trvania pracovného pomeru v našej spoločnosti. Whirlpool môže potrebovať vyžiadať konkrétne informácie od vás, aby potvrdil vašu identitu a zaistiť tak vaše právo na prístup k osobným údajom (alebo vykonávanie akýchkoľvek iných práv ktoré máte ). Toto je ďalšie nutné bezpečnostné opatrenie, aby bolo zaistené, že osobné údaje nie sú zverejnené žiadnej osobe, ktorá nemá právo ich obdržať. 

 

Správne Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad ochranou osobných údajov

 

Ing. Dominik Bartko, dpo3@proenergy.sk 

 

Ak mate nejaké otázky ohľadom tohto oznamu o ochrane osobných údajov, prosím kontaktujte vaše personálne oddelenie. Kontaktovať môžete aj priamo zodpovednú osobu na e-mail uvedený vyššie.

 

Zmeny oznamu o osobných údajoch 

 

Tento oznam o osobných údajoch netvorí žiadnu časť pracovnej zmluvy. Môžeme kedykoľvek aktualizovať, aktuálny oznam bude kedykoľvek k dispozícii na personálnom úseku, prípadne na stránke prevádzkovateľa.